جعبه آیکن

4 وزن آیکون

توپر

عادی

سبک

دوتن

توپر

عادی

سبک

دوتن

توپر

عادی

سبک

دوتن

توپر

عادی

سبک

دوتن

3 سبک آیکون و رنگ از پیش تعریف شده

رنگ آیکون اصلی

رنگ آیکون دوم

رنگ آیکون کنتراست

رنگ آیکون سبک

رنگ های سفارشی نامحدود

سبک آیکون ساده

سبک آیکون ساده

سبک آیکون ساده

سبک آیکون ساده

سبک دایره مشخص شده

سبک دایره مشخص شده

سبک دایره مشخص شده

سبک دایره مشخص شده

سبک دایره توپر

سبک دایره توپر

سبک دایره توپر

سبک دایره توپر

3 موقعیت آیکون

موقعیت آیکون راست

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکون راست

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکون راست

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکون بالا

تخیل مهمتر از دانش است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکون بالا

تخیل مهمتر از دانش است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکون بالا

تخیل مهمتر از دانش است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکون سمت چپ

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکون سمت چپ

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکون سمت چپ

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.