عملیات حرارتی  

واحد عملیات حرارتی با استفاده از خطوط متعدد اتوماتیک قادر است کلیه سیکلهای عملیات حرارتی را به صورت آنیل، آنیل ایزو ترمال، نرمال و کوئینچ تمپر اجرا نماید. همچنین عملیات حرارتی قالب ها با فرایند کامل سخت کاری و با بهره گیری از نرم افزارهای کامپیوتری تحت کنترل انجام می پذیرد.