شات بلاست

واحد شات بلاست با استفاده از مجهزترین دستگاه ها و با ظرفیت روزانه ۵۰ تن نسبت به تمیزکاری قطعات پس از عملیات حرارتی فعال
می باشد.