تحقیق و توسعه

شرکت صنایع فورج البرز دارای واحد تحقیق و توسعه با هدف شناسایی نقاط قوت و تثبیت آنها و نیز تبدیل نقاط قابل بهبود به نقاط قوت می باشد.
بر اساس اقدامات انجام شده در جهت بهبود مستمر، این شرکت موفق به اخذ گواهی تحقیق و توسعه از سازمان صنایع گردیده است.