نام و نام خانوادگی  سمت  ایمیل
دکتر محمد فرید احمدی  رئیس هیئت مدیره  m.ahmadi@ffcco.com
 آقای علی شریفی  عضو هیئت مدیره و مدیر عامل  a.sharifi@forgealborz.com
 مهندس ساسان دشتستانی  نایب رئیس هیئت مدیره  s.dashtestani@forgealborz.com
 مهندس مهرداد منتظری  عضو هیئت مدیره  m.montazeri@forgealborz.com
 آقای ناصر پوراسماعیلی   عضو هیئت مدیره   naser_p@forgealborz.com