آگهی مزایده :

 شرکت فورج البرز قصد فروش فوری ضایعات پانچ و تریم، ته مواد و قطعه اسقاطی به میزان حدود ۱۵۰ تن و حدود ۲۵ تن آهن آلات متفرقه دارد در صورت تمایل به خرید پیشنهاد در داخل پاکت تا ساعت ۱۰ روز یک شنبه ۲۵ خرداد به دفتر مرکزی تحویل فرمایید برنده روز دوشنبه مورخ ۲۵ خرداد کل وجه را به حساب شرکت واریز نماید.

آگهی مزایده :

شرکت فورج البرز قصد فروش فوری ضایعات پانچ و تریم، ته مواد و قطعه اسقاطی به میزان حدود ۱۵۰ تن دارد در صورت تمایل به خرید پیشنهاد در داخل پاکت تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت به دفتر مرکزی تحویل فرمایید برنده روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت کل وجه را به حساب شرکت واریز نماید.

آگهی مزایده :
شرکت فورج البرز قصد فروش فوری ضایعات پانچ و تریم، ته مواد و قطعه اسقاطی به میزان حدود ۱۲۰ تن دارد. در صورت تمایل به خرید پیشنهاد در داخل پاکت تا ساعت ۱۲ روز شنبه ۶ اردیبهشت به دفتر مرکزی و تا ساعت۱۴ روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت به دفتر کارخانه تحویل نمایید برنده روز یکشنبه ۷ اردیبهشت کل وجه را به حساب شرکت واریز نماید.

آگهی مزایده :

شرکت فورج البرز قصد فروش فوری ضایعات پانچ و تریم، ته مواد و قطعه اسقاطی به میزان حدود ۱۰۰ تن دارد در صورت تمایل به خرید پیشنهاد در داخل پاکت تا ساعت ۹ روز چهارشنبه ۲۱ اسفند به دفتر مرکزی و تا ساعت۱۴ روز سه شنبه، ۲۰ اسفند به دفتر کارخانه تحویل فرمایید برنده روز چهارشنبه ۲۱ اسفند کل وجه را به حساب شرکت واریز نماید و حداکثر باید قبل از ۲۶ اسفند بارگیری شود.

آگهی مزایده :

شرکت فورج البرز قصد فروش فوری ضایعات پانچ و تریم، ته مواد و قطعه اسقاطی به میزان حدود۱۸۰ تن دارد در صورت تمایل به خرید پیشنهاد در داخل پاکت تا ساعت ۱۲ روز شنبه سوم اسفند به دفتر مرکزی و تا ساعت ۱۲ روز پنجشنبه، اول اسفند به دفتر کارخانه تحویل نمایید. 
برنده باید روز دوشنبه پنجم اسفند کل وجه را به حساب شرکت واریز نماید.