آگهی مزایده :

شرکت فورج البرز قصد فروش فوری ضایعات پانچ و تریم، ته مواد و قطعه اسقاطی به میزان حدود ۱۰۰ تن دارد در صورت تمایل به خرید پیشنهاد در داخل پاکت تا ساعت ۹ روز چهارشنبه ۲۱ اسفند به دفتر مرکزی و تا ساعت۱۴ روز سه شنبه، ۲۰ اسفند به دفتر کارخانه تحویل فرمایید برنده روز چهارشنبه ۲۱ اسفند کل وجه را به حساب شرکت واریز نماید و حداکثر باید قبل از ۲۶ اسفند بارگیری شود.

آگهی مزایده :

شرکت فورج البرز قصد فروش فوری ضایعات پانچ و تریم، ته مواد و قطعه اسقاطی به میزان حدود۱۸۰ تن دارد در صورت تمایل به خرید پیشنهاد در داخل پاکت تا ساعت ۱۲ روز شنبه سوم اسفند به دفتر مرکزی و تا ساعت ۱۲ روز پنجشنبه، اول اسفند به دفتر کارخانه تحویل نمایید. 
برنده باید روز دوشنبه پنجم اسفند کل وجه را به حساب شرکت واریز نماید.