بازدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین

بازدید کارگروه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به همراه آقای دکتر داود محمدی نماینده مجلس مردم استان قزوین از شرکت صنایع فورج البرز

پست های مرتبط