مدیر عامل:   آقای علی شریفی
تلفن:   ۹۵-۰۲۱۴۴۷۸۴۱۹۱
ایمیل:   a.sharifi@forgealborz.com